Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định .

07/01/2015 15:35:37

Theo đó, thêm điều khoản quy định về trích khấu hao tài sản cố định của cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

- Tài sản không tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: chỉ tính hao mòn tài sản, không trích khấu hao.

- Tài sản tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, góp vốn liên doanh, liên kết: phải trích khấu hao tài sản cố định (trừ trường hợp liên kết tạo ra pháp nhân mới hoặc cho thuê).

Thông tư 162/2014/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định 32/2008/QĐ-BTC.
Chi tiết xem tại : http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-162-2014-TT-BTC-quan-ly-tinh-hao-mon-tai-san-co-dinh-co-quan-nha-nuoc-don-vi-su-nghiep-cong-nghiep-vb258267.aspx

hanhchinh

Duy Khoa

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN