KỈ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (28/08/1945 - 28/08/2022)

Cách đây 77 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Lao động và Bộ Cứu tế xã hội - tiền thân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày nay.

Trong suốt chặng đường vẻ vang 77 năm qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội luôn kiên trì và nỗ lực triển khai quan điểm của Đảng, Nhà nước, lấy con người làm trung tâm, phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong lĩnh vực xã hội. 

Nhân dịp kỉ niệm 77 năm ngày Truyền thống ngành Lao động – Thương binh và xã hội, Công ty Cổ phần BuCA xin kính chúc các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành luôn tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Share Us :