Trong suốt 75 năm xây dựng và phát triển, Tài chính Việt Nam luôn phấn đấu vì một nền tài chính vững mạnh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Trong suốt 75 năm xây dựng và phát triển, Tài chính Việt Nam luôn phấn đấu vì một nền tài chính vững mạnh vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong đó có Bộ Tài chính. Kể từ đó, ngành Tài chính được thành lập và ngày này hàng năm đã trở thành ngày Truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam. Từ đó đến này, đồng hành cùng đất nước trong từng giai đoạn lịch sử, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính qua các thời kỳ đã khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong suốt chặng đường lịch sử 75 năm, các thế hệ cán bộ ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu đã tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc và giai cấp, gắn bó chặt chẽ sự nghiệp của ngành với nhân dân và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho hai cuộc kháng chiến thắng lợi, góp phần quan trọng xây dựng Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc

Trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng cũng như trong thời kỳ phát triển hội nhập, xây dựng đất nước, các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đã không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tài chính.

Công ty cổ phân BuCA xin Kính chúc toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động ngành Tài chính Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công.

BUCA JSC - Cùng Chia Sẻ

Share Us :