Trải qua bao thăng trầm của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân oanh liệt đánh bại những kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất thế kỷ XX, dẫn đến thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, viết nên một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một điển hình thành công rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc ta về sự vùng dậy của các tầng lớp nhân dân giành quyền làm chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố kiến tạo thắng lợi và giữ vững định hướng dân tộc. Nhân dân ta không chỉ giành được độc lập tự do, mà còn có chính quyền từ Trung ương đến các cơ sở. Trong quá trình phát triển của dân tộc, đây là bước nhảy vọt vĩ đại nhất, một đóng góp có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn đối với lý luận cách mạng thế giới.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự đổi đời, là điểm son lịch sử của dân tộc ta. Con đường Cách mạng Tháng Tám là con đường của nhân dân, con đường của dân tộc Việt Nam.

Với những trang vàng truyền thống của lịch sử Cách mạng Tháng Tám mãi mãi in sâu vào ký ức của thế hệ hôm nay và mai sau.


Share Us :