Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Phần mềm kế toán

Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng cơ bản BigTime là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý tài chính đầu tư từ khâu lập kế hoạch vốn, phân bổ vốn, theo dõi tình hình thực hiện đầu tư, thẩm định tình hình thanh toán vốn đầu tư, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Và các báo cáo tài chính, thống kê một cách Tổng thể - Đồng bộ - Xuyên suốt trên phạm vi toàn Tỉnh/Ngành/địa phương.
Xem chi tiết
Hệ thống phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp BigTime là công cụ hữu hiệu cho đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp công tác quản lý tài chính từ khâu nhận dự toán, theo dõi tình hình thu chi kinh phí và quyết toán ngân sách nhà nước một cách Tổng thể - Đồng bộ - Xuyên suốt trên phạm vi toàn Tỉnh/Ngành/địa phương. Hệ thống đã sẵn sàng cập nhật dự thảo Thông tư mới thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC.
Xem chi tiết
Phần mềm kế toán hợp tác xã co-BigTime được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho các Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối.
Xem chi tiết
Phần mềm kế toán xã, phường c-BigTime là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường, hỗ trợ đắc lực cho các Phòng Tài chính - Kế hoạch quận/huyện và Sở Tài chính các tỉnh trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của đơn vị cấp dưới.
Xem chi tiết
Phần mềm Kế toán doanh nghiệp e-BigTime được xây dựng nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho Doanh nghiệp.
Xem chi tiết
Áp dụng cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Xem chi tiết

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN