HỆ THỐNG SẢN PHẨM
Công ty đã nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Chuyển đổi số khối Chính phủ cho các ngành Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giáo dục, Lao động - Thương binh & Xã hội, ... và doanh nghiệp tại Việt Nam
Hệ thống phần mềm Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư
Hệ thống phần mềm Hoạch định nguồn lực nhà trường - SRP
Hệ thống phần mềm An sinh xã hội - ASXH