Hotline

Hotline : 1900 6419 - 098 806 9074

Áp dụng cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Mô hình trao đổi dữ liệu

Việc trao đổi dữ liệu giữa cơ quan đại diện và đơn vị tổng hợp thông qua mạng Internet sẵn có bằng các kết nối Dial - Up (sử dụng modem).

Nguyên tắc tổng hợp số liệu

Các danh mục dữ liệu phải được thống nhất cho tất cả các đơn vị, bao gồm: Hệ thống tài khoản, Mục lục ngân sách, Mã số đơn vị, Nguồn vốn, Kỳ dữ liệu.

Phương thức tổng hợp dữ liệu

- Kết xuất dữ liệu: Chức năng kết xuất dữ liệu trong phần mềm áp dụng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ kết xuất dữ liệu dạng file XML.
Truyền dữ liệu: Thông qua mạng internet gửi file được kết xuất qua email.
Tổng hợp dữ liệu: Văn phòng quản trị tài vụ nhận các file được gửi từ cơ quan đại diện, chức năng tổng hợp sẽ tự động tổng hợp số liệu từ các file này vào CSDL tổng hợp.
;

Tự động khóa sổ khi hết năm tài chính

Hỗ trợ tìm kiếm nhanh khi sai sót

Phân quyền người sử dụng chặt chẽ

Tổng hợp tự động dữ liệu

Tổng hợp tự động toàn bộ dữ liệu kế toán ngoài nước

Tự động lên báo cáo tài chính

Tự động backup số liệu trong quá trình làm việc

;
;
;
;

ĐĂNG KÍ NHẬN TIN